MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
  Aktualności
  O Nas
  Szkolenia i konferencje
  Przetargi i zamówienia
  Organizacje pozarządowe
  Informacje
  Świadczenia UE
  Programy
  Opracowania
  Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Publikacje
  Kampanie
  Problematyka
  handlu ludźmi
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  Obserwatorium Integracji
  Społecznej
 Adopcja/Wsparcie dziecka i rodziny
- Nowe zadania dla samorządu województwa
- Organizacja adopcji i preadopcji na Mazowszu
- Informacja dla kadydatów do przysposobienia dziecka
- Dane teleadresowe instytucji realizujacych zadania z zakresu adopcji i partnerzy
- Statystyka
  Kontakt
 
 
 
 
 
  
 
 

» Projekt systemowy
MCPS współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków EFS
 


     Ważne linki:

» Podyplomowe Studium
Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień
 

 
 

Informacja dla kandydatów do przysposobienia dzieckaInformacja dla kandydatów do przysposobienia dziecka


Etapy procedury adopcyjnej

Procedurę adopcyjną można podzielić na dwa aspekty :

1. aspekt dotyczący rodziny,
2. aspekt dotyczący dziecka.

Procedurę adopcyjną w odniesieniu do rodziny można podzielić zaś na trzy główne etapy:

- Przygotowawczy-na który składa się m.in. :
a/ diagnoza rodziny (testy psychologiczne, rozmowy, wywiad środowiskowy),
b/ szkolenie-cykl 9 - 10 spotkań najczęściej grupowych, w trakcie których rodzina ma wykłady i ćwiczenia z zakresu m.in. praw dotyczących adopcji, rozwoju dziecka, straty, więzi, zaburzeń, motywacji do adopcji i wielu innych zagadnień, łącznie 35 godzin,
c/ kwalifikacja rodziny-decyzja komisji ośrodka.

Okres przygotowania trwa zazwyczaj kilka miesięcy, gdyż wymaga to kilku spotkań, udziału w sesjach szkoleniowych, które odbywają się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc w zależności od ośrodka.

- Oczekiwania na dziecko-okres od ukończenia etapu przygotowawczego do propozycji dziecka, okres ten jest trudny do określenia w czasie, gdyż zależy
m.in. od oczekiwań rodziny (w odniesieniu do wieku dziecka, stanu zdrowia, liczebności rodzeństwa, itp.),
liczby dzieci zgłoszonych i zakwalifikowanych do adopcji, liczby rodzin zakwalifikowanych i oczekujących na adopcję dziecka.
- Postępowanie sądowe-czas od złożenia wniosku do sądu do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Okres ten trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy i całkowicie zależy od decyzji sądu (terminu wyznaczenia sprawy, sporządzenia dodatkowych opinii, itp.).

Działania ośrodka adopcyjnego w procesie adopcyjnym to :

a) poradnictwo adopcyjne,
b) spotkania i rozmowy z rodziną,
c) wywiad w miejscu zamieszkania rodziny,
d) diagnoza psychologiczna,
e) szkolenie (cykl spotkań),
f) kwalifikacja rodziny,
g) przedstawienie propozycji dziecka i towarzyszenie przy pierwszym kontakcie,
h) pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu,
i) sporządzenie opinii na zlecenie sądu z okresu od umieszczenia dziecka w rodzinie do orzeczenia przysposobienia,
j) poradnictwo postadopcyjne.


Droga do kwalifikacji dziecka do adopcji:

Aby dziecko mogło trafić do rodziny adopcyjnej musi na to pozwalać jego sytuacja prawna tzn. gdy rodzice biologiczni zrzekli się swoich praw rodzicielskich, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy dziecko jest sierotą zupełną.
Dziecko z jedną z wyżej opisanych sytuacji prawnych zgłaszane jest do ośrodka adopcyjnego.
Zgłoszenia mogą dokonać m.in.: organizator rodzinnej pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, w której przebywa dziecko, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna lub interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
sąd, kurator, podmiot leczniczy oraz inne instytucje i osoby, które powzięły informacje o dziecku uzasadniające zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia.
Ośrodek adopcyjny gromadzi i sporządza dokumentację oraz dokonuje kwalifikacji dziecka do adopcji. Tylko dzieci zakwalifikowane mogą być umieszczane w rodzinach adopcyjnych.

Kwalifikacja dziecka do adopcji obejmuje:

1. diagnozę psychologiczną dziecka,
2. określenie specyficznych potrzeb dziecka,
3. ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnych w nowej rodzinie,
4. ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka.

Po zakwalifikowaniu do adopcji, dziecko przedstawiane jest rodzinie, poprzez:

1. zapoznanie się z dokumentacją dziecka,
2. bezpośrednie spotkanie z dzieckiem,
3. odwiedziny u dziecka po podjęciu pozytywnej decyzji o przysposobieniu, do czasu wydania postanowienia sądu o wyznaczaniu okresu osobistej styczności.

Dokumentacja Kandydatów do przysposobienia dziecka i dzieci do adopcji - prowadzona przez ośrodki dotyczy :

1. kandydatów do przysposobienia dziecka,
2. szkoleń kandydatów do przysposobienia dziecka,
3. dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia, w tym dzieci do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie,
4. pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko i rodzinom naturalnym,
5. rejestru osób, które ukończyły szkolenie.


Szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka

Wszystkie ośrodki adopcyjne na Mazowszu posiadają zatwierdzone w roku bieżącym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programy szkoleniowe dla kandydatów
do przysposobienia dziecka Ośrodki Adopcyjne na Mazowszu uruchomiły w 2012 r. następujące szkolenia według następujących programów:

1. „BLIŻEJ DZIECKA” - autorski program Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego wykorzystywany w Warszawie oraz w jego oddziałach zamiejscowych (Ciechanów, Płock, Ostrołęka, Radom, Siedlce).

Spotkania szkoleniowe, grupowe prowadzone są raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, na ogół w siedzibach Ośrodków i poświęcone są konkretnym zagadnieniom dotyczącym rodzicielstwa adopcyjnego.
Dostarczają informacji związanych z rozwojem i wychowywaniem dzieci oraz ich potrzebami emocjonalnymi.
Mają na celu uświadamianie rodzinom wszelkich skutków wynikających ze specyficznej sytuacji dzieci wychowujących się poza środowiskiem rodziny naturalnej, będących często ofiarami przemocy, zaniedbania.
Wskazują w jaki sposób rodzice adopcyjni mogą organizować dzieciom opiekę, by stworzyć optymalne warunki do zbudowania trwałej, wzajemnej relacji. Wyrabiają umiejętności radzenia sobie w różnych, wychowawczo trudnych sytuacjach.

Przygotowują kandydatów do zmian, które następują w ich życiu po przyjęciu dziecka. Uczestnicy szkolenia mają możliwość spotkania się z funkcjonującą już rodziną adopcyjną i poznania jej osobistych doświadczeń z przebiegu procesu adopcyjnego oraz procesu budowania więzi z przysposobionym dzieckiem.

Cykl szkolenia „Bliżej Dziecka” trwa około trzech miesięcy.
Szkolenie obejmuje 9 sesji grupowych, każda sesja trwa 4 godziny dydaktyczne oraz sesję indywidualną trwającą 2 godziny dydaktyczne, w sumie 38 godzin dydaktycznych.
Zajęcia grupowe mają charakter wykładowo - warsztatowy, łączą w sobie różne metody pracy: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, ćwiczenia w parach małżeńskich i małych grupach, praca indywidualna, psychodrama, projekcja filmów, praca
z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, praca z wykorzystaniem materiałów Ÿródłowych, „burza mózgów”.
Zajęcia indywidualne polegają na bezpośredniej rozmowie z rodziną, w trakcie której poruszany jest temat motywacji adopcyjnej kandydatów, ich stosunku do jawności adopcji, wiedzy i stosunku pozostałych członków rodziny do decyzji kandydatów.Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie
"Bliżej Dziecka"
program szkoleniowy


dla kandydatów do przysposobienia dziecka


Warszawa, 2012

2. "SŁUŻYC NAJMNIEJSZYM"-autorski program Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie.

Podczas, szkolenia poruszana jest następująca tematyka:
- Spotkanie integracyjne-wzmacnianie prawidłowej motywacji kandydatów.
- Spotkanie w „Kręgu”.
- Od bezdzietności do rodzicielstwa.
- Rodzina-rola więzi emocjonalnych.
- Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka.
- Warsztaty umiejętności wychowawczych –wyrabianie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze.
- Rodzeństwo bez rywalizacji.
- Sytuacja dziecka osieroconego-sposoby kompensacji opóŸnień rozwojowych.
- Jawność adopcji.
- Problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania u dziecka-wspomaganie jego rozwoju.
- Kształtowanie postaw religijnych -wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej.
- Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) i alkoholowy zespół płodowy (FAS), jako najczęściej występujące problemy dzieci adoptowanych.
- Zdrowie dziecka-profilaktyka, rozpoznawanie chorób i ich leczenie.
- Pielęgnacja i rozwój psychomotoryczny niemowląt oraz metody stymulowania tego rozwoju.
- Zagadnienia prawne związane z przysposobieniem.
- Dziecko niepełnosprawne w rodzinie-dodatkowy trud czy i radość rodzicielska.

2. Szkolenie "SŁUŻYĆ NAJMNIEJSZYM" dla kandydatów na rodziców adopcyjnych obejmuje 12-15 spotkań grupowych o charakterze warsztatowym, po 3 - 4 godziny każde.

Cykl spotkań zróżnicowany jest ze względu na wiek adoptowanego dziecka oraz otwarcie na przyjęcie rodzeństwa.

Szkolenia trwa około 9 miesięcy. Spotkania poświęcone są konkretnym zagadnieniom dotyczącym problemów rodzicielstwa adopcyjnego (aspekty psychologiczne, etyczne, społeczno-kulturowe i prawne) oraz teorii i praktyki wychowania dzieci,
z uwzględnieniem specyficznej sytuacji dzieci osieroconych.3. "PRIDE"-licencjonowany program pochodzący z zagranicy, upowszechniony w Polsce, stale doskonalony i modyfikowany do krajowych potrzeb.
Podczas szkolenia kandydaci na rodziców adopcyjnych mają możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, doskonalenia swoich kompetencji w zakresie wychowywania
i opieki nad dziećmi oraz uzupełnienia i poszerzenia wiedzy psychopedagogicznej związanej z procesem dorastania i dojrzewania dzieci i młodzieży, przepracowanie własnego stosunku do rodziny biologicznej dziecka,
nabycie umiejętności wprowadzania dziecka w jawność jego pochodzenia.

Tryb i czas szkolenia:

Część indywidualna szkolenia obejmuje 10 spotkań diagnostyczno-szkoleniowych, raz na 3-4 tygodnie, oraz wizytę w domu kandydatów.
Część warsztatowa szkolenia programem „PRIDE: adopcja szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych” obejmuje 54 godziny zajęć warsztatowych i spotkań.

Sesja warsztatowa odbywa się raz w tygodniu.

Diagnoza, szkolenie i przygotowanie każdego małżeństwa do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej trwa około roku. Każda sesja jest poświęcona innemu zagadnieniu związanemu
z adopcją oraz rozwojem dziecka. Poruszane są takie tematy m.in. jak więŸ, strata, dyscyplina
z sercem, szczególne potrzeby dzieci. Kandydaci po każdym spotkaniu szkoleniowym otrzymują do samodzielnego uzupełnienia Księgi Życia.  Programy Wojewódzkie
  Kierownictwo MCPS
  Statut MCPS


strona główna mapa serwisu www.mazovia.pl Autorzy: Agencja SEM Firstlevel